Her kan du lese mer om Pro Sentrets tilbud om foredrag, kurs og veiledning.

Prostitusjonsfeltet reguleres av flere ulike lover. Du kan lese mer om lovgivningen her.

I Norge er det i dag hovedsakelig migranter som selger sex. Det er både personer som er tilreisende og personer som har fast opphold, eller har oppholdt seg i Norge over tid. Hvilke nasjonaliteter som er vanligst varierer over tid, men blant Pro Sentrets brukere er det i 2021 personer fra Sørøst-Europa, Sør-Amerika og Øst-Europa som dominerer. Felles er at de kommer fra land med betydelig lavere levestandard enn Norge. Norske personer som selger sex er en svært sammensatt gruppe. Pro Sentret ser at relativt få står i ordinært arbeid og mange kan ha utfordringer knyttet til psykisk og fysisk helse, gjeld og/eller rus. 

Den viktigste grunnen til at personer selger sex er økonomi. Sexsalg gir fortsatt en høyere inntekt enn annet ufaglært arbeid. Manglende utdanning, hull i CV, helseproblemer, diskriminering og dårlige kunnskaper i norsk og engelsk er viktige ekskluderingsfaktorer i arbeidsmarkedet både i Norge og andre land. For noen blir derfor sexsalg en av få muligheter til å skaffe seg noenlunde god inntekt. Felles for migranter som selger sex, er at de ofte har stor forsørgelsesbyrde for familie i hjemlandet. Det er ikke uvanlig at en forsørger både foreldre, søsken og egne barn på inntekten fra sexsalg. Pro Sentrets erfaring tilsier at norske personer som selger sex det oftest ikke får hele sin inntekt fra sexsalg, men har inntekten som et supplement til for eksempel uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller lønn fra ordinært arbeid.  

Personer av alle kjønn selger sex i Norge. Ciskvinner er i majoritet, mens cismenn utgjør en mindre del. Hvor stor andel av de som selger sex som er menn er vanskelig å si, men i kartlegginger pleier tallet havne et sted mellom 10-15 %. Du kan lese mer om menn som selger sex her. Skeive oppgir generelt sexsalgserfaring i høyere grad enn heterofile i undersøkelser. Transmenn, transkvinner og ikke-binære er en liten gruppe i samfunnet generelt, men vi vet fra undersøkelser at transpersoner oppgir å ha sexsalgserfaring i mye høyere grad enn den ciskjønnet befolkningen. Transpersoner opplever ofte mye diskriminering i det ordinære arbeidslivet, i helsevesenet og i egen familie. Sexsalg kan derfor bli en løsningsstrategi på ekskludering fra flere sentrale samfunnsarenaer. 

Mindreårige selger sex i Norge, men i liten grad. I ungdomsundersøkelser er kun noen få prosent som oppgir sexsalgserfaring, og generelt sett flere gutter enn jenter. Unge på barnevernsinstitusjon og skeive unge oppgir oftere sexsalgserfaring andre unge. Du kan lese mer om unge som selger/bytter sex her og her. Enslige mindreårige asylsøkere er en svært sårbar gruppe, der vi vet at mange har sexsalgserfaring både fra Norge og mens de var på flukt. Du kan lese mer om enslige mindreårige og sexsalgserfaring her

Uavhengig av kjønn på selger, er det overveldende menn som kjøper sex. Vi mangler oppdaterte tall om sexkjøpserfaring i Norge, men i den siste seksualvaneundersøkelsen (2002) oppga 13.1 % av mennene og 0.3 % av kvinnene å ha slik erfaring. Sex og samfunn har tilbud til personer som kjøper sex.  

Sexsalg foregår på flere arenaer. I dag utgjør gateprostitusjon en meget liten del av markedet og mesteparten av kontakten mellom selger og kjøper skjer på internett. Det viktigste arenaen er spesielle nettsteder for annonsering av seksuelle tjenester, men også datingapper og sosiale medier blir brukt. Du kan lese mer om internett som sexsalgsarena her. Menn som selger sex bruker i regel andre nettsider enn kvinner for å komme i kontakt med kunder. Et fenomen som tangerer prostitusjon, og som fått mye oppmerksomhet i media de siste årene, er sugardating. Du kan lese mer om dette, og om webcamsex her

Pro Sentret har i flere kartlegginger dokumentert voldsutsattheten blant personer som selger sex. Erfaringer av vold er mye mer hyppig forekommende blant personer som selger sex enn i den øvrige befolkningen. De opplever vold fra kunder, men har også i høyere grad blitt utsatt av vold fra nærstående. Du kan lese mer om vold mot personer som selger sex her og her (link til rapport kommer).