Innholdsfortegnelse
 

 • Innhold
 • 1. Innledning
  - 1.1 Bakgrunn for
  - 1.2 Rapportens inndeling
  - 1.3 Begrepet vold 
  - 1.4 Rapportens 
 • 2. Undersøkelse om vold, trusler og trakassering mot kvinner i prostitusjon i 2012
  - 2.1 Bakgrunn, metode og definisjoner
     - 2.1.1 Bakgrunn for undersøkelsen
     - 2.1.2 Valg av metode
     - 2.1.3 Utforming av spørreskjemaet
     - 2.1.4 Innsamling av spørreskjemaer
     - 2.1.5 Utvalget i undersøkelsen
     - 2.1.6 Metodiske utfordringer
     - 2.1.7 Analysen av resultatene
     - 2.1.8 Bruken av begrepet vold
     - 2.1.9 Etiske betraktninger
  - 2.2 Erfaringer med vold etter innføring av sexkjøpsloven
     - 2.2.1 Hvor mange har opplevd vold etter 1. januar 2009?
     - 2.2.2 Hyppigheten av vold
     - 2.2.3 Hvem er voldsutøver?
     - 2.2.4 Hvor foregår volden kvinnene utsettes for?
     - 2.2.5 Hva slags vold utsettes kvinnene for?
     - 2.2.6 Bruk av skadevåpen
     - 2.2.7 Hvilke følger får volden?
     - 2.2.8 Får kvinnene hjelp etter de har vært utsatt for vold?
  - 2.3 Hovedfunn
 • 3. Kartlegging om kriminaliseringens konsekvenser blant hjelpetiltak i Oslo vinteren 2010/2011
  - 3.1 Bakgrunn for kartleggingen
  - 3.2 Hvem har vi snakket med?
  - 3.3 Hvilke erfaringer rapporterte hjelpetiltakene om?
     - 3.3.1 Færre kunder – kjøpers marked 
     - 3.3.2 Økt rettsliggjøring og mer kontroll
     - 3.3.3 Endrede premisser for selger – prostitusjonen er mer individualisert og sårbarheten har økt
     - 3.3.4 Lite åpenhet om vold
     - 3.3.5 Økt trakassering/diskriminering fra omverden
     - 3.3.6 Utnyttelse av kvinnenes sårbarhet
  - 3.4 Hovedfunn
 • 4. Resultater fra spørreundersøkelsen 2007/2008
  - 4.1 Prosjektmidler fra Justisdepartementet
  - 4.2 Hvilke resultater har vi sett på?
  - 4.3 Hvilke beskyttelsesstrategier benyttet kvinnene seg av?
     - 4.3.1 ”Jeg ser folk an og er forsiktig når jeg velger kunder”
     - 4.3.2 ”Jeg spiller alltid skuespill og er den de vil jeg skal være”
     - 4.3.3 ”Jeg ringer politiet”
     - 4.3.4 ”Though behavior”
     - 4.3.5 ”Egentlig ingenting, jeg tar det som det kommer”
  - 4.4 Hva mente kvinne at kunne gjøres for å bedre beskytte dem mot vold?
     - 4.4.1 Tiltak Pro Sentret kan iverksette
     - 4.4.2 Tiltak politikere og andre hjelpetiltak kan iverksette
     - 4.4.3 Kan kvinnene gjøre noe selv for å styrke egen sikkerhet?
  - 4.5 Hvilken relevans har svarene i undersøkelsen fra 2007/08 for situasjonen kvinnene rapporterer om i 2012?
     - 4.5.1 Har endringene i markedet påvirket beskyttelsesstrategiene kvinnene benytter seg av?
     - 4.5.2 Viktig kunnskap
  - 4.6 Hovedfunn
 • 5. Avsluttende kommentarer
  - 5.1 Kvinner i prostitusjon - en av de mest voldsutsatte og sårbare gruppene i samfunnet vårt
  - 5.2 Har kriminalisering av sexkjøp påvirket utsattheten for vold blant kvinner som selger sex i Oslo?
  - 5.3 Rapportering til hjelpeapparatet – noen tall
     - 5.3.1 Politiet.
     - 5.3.2 Pro Sentret
     - 5.3.3 Andre tilbud
  - 5.4 Myndighetenes fokus
  - 5.5 Veien videre?
 • Kilder