Kjøp av seksuelle tjenester 
Det er forbudt å kjøpe seksuelle tjenester både i Norge og i utlandet for norske statsborgere/personer hjemmehørende i Norge. Kjøp av seksuelle tjenester straffes med bøter og eller fengsel opptil 1 år. Ingen har imidlertid blitt dømt til fengsel for sexkjøp i Norge. 

Kjøp av seksuelle tjenester fra personer under 18 år straffes med bøter eller fengsel opp til 2 år. I praksis gjelder denne bestemmelsen for kjøp av sex fra personer i aldersgruppen 16-18 år. Kjøp av sex fra de som er yngre enn 16 år omfattes av strengere regler i straffeloven om seksuelle overgrep mot barn. 


Hallikvirksomhet 
Det er forbudt å tjene penger på, eller fremme, andres prostitusjon. Straffen vil variere fra bøter til opptil 6 år i fengsel. Det er også ulovlig å leie ut en leilighet, et lokale eller et hotellrom til personer som selger sex der. 

Om du omfattes av hallikparagrafen har ikke sammenheng med intensjonen til den som tilrettelegger for andres sexsalg. Vedkommende kan ha gode hensikter og det kan være en avtale som den som selger sex enten har bedt om eller selv ønsker. Det kan også være snakk om dobbeltroller hvor man både selv selger sex og tilrettelegger for andres sexsalg. 

Uavhengig om det oppleves som utnyttelse eller hjelp er det ulovlig.


Annonsering 
Det er forbudt gjennom offentlig kunngjøring å tilby, formidle eller etterspørre prostitusjon.  Dette straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Offentlig kunngjøring betyr alle former for annonsering på internett, i aviser og blader, plakater og lignende. Dette gjelder kun hjemmesider og nettsted på servere i Norge. Det vil si med en .no-adresse.  


Menneskehandel 
Menneskehandel kjennetegnes av tre ting: 

  • Utnyttelse: Menneskehandel innebærer at noen tar sikte på å utnytte andre
  • Tvang/forledelse: Menneskehandel innebærer at en person får kontroll over en annen ved hjelp av ulike former for trusler, vold, tvang, bedrageri eller misbruk av sårbar stilling
  • Forflytning: Menneskehandel omfatter rekruttering, transport, mottak og husing av personer.

Det er ikke vesentlig: Hvorvidt landegrenser har blitt krysset. Hvorvidt virksomheten er organisert. Grad av frivillighet; hvilke valg en person har gjort i forkant av at han/hun ble et offer for menneskehandel. Graden av utnyttelse, tvang og trusler. Vedkommendes vilje til å samarbeide med politi og andre myndigheter. 

Utnytting av andre til prostitusjonsformål er bare én av formene for utnytting som er omfattet av definisjonen på menneskehandel. Menneskehandel straffes med fengsel i inntil 10 år. 

ROSA tilbyr tilbyr bistand i hele Norge, 24 timer i døgnet, til personer utsatt for menneskehandel. Klikk her for å komme til ROSA sin nettside.


Inntekt, skatt og MVA:
I prinsippet skal all inntekt skattlegges, også inntekt fra prostitusjon. I praksis håndheves dette lovverket imidlertid forskjellig. Lovgivningen på dette området er komplisert og det er lite tilgjengelig informasjon hos skattemyndighetene. Pro Sentret er kjent med noen tilfeller hvor personer har blitt skjønnslignet for prostitusjonsinntekt. 

Noen som selger sex velger å registrere seg som selvstendig næringsdrivende, som for eksempel massør, nettopp for å kunne betale skatt. Dermed får de også rettighetene som følger med det å betale skatt. De fleste tjenesteytelser er momspliktige i Norge. 

PION, Sexarbeidernes Interesse organisasjon, har mye kunnskap og erfaring på dette området. Klikk her for å komme til PION sin nettside.