Dette skriftet er like mangfoldig som Pro Sentret med bidrag fra akademia, sosial- og helsefaglig ansatte, aktivister og ikke minst fra brukerne av Pro Sentret.

Del I tar for seg Pro Sentrets, og prostitusjonsfeltets, historie og arbeid. Bjørg Norli gir en grundig historisk innføring i det som er Pro Sentrets grunnmur: Sosialfaglig arbeid med personer som selger sex. Kim Iria Muri Råme og Eva Annette Hexeberg Hammerstad, begge sosionomer på Pro Sentret, beskriver sitt og sine kollegaers arbeid i dag.

Vi arbeider sammen med enkeltindividet, og med respekt for deres valg i den livssituasjonen de befinner seg i. På Pro Sentret er det plass til alle og det er opp til hver enkelt å definere hvilken funksjon sexsalg har i deres liv (s. 29).

May-Len Skilbrei, professor ved Institutt for rettssosiologi og kriminologi, UiO, og Ellen Kristvik, forsker ved Akershus universitetssykehus, beskriver utviklingen av helserettet arbeid med personer som selger sex i et historisk perspektiv. Etter det beskriver Embla Maria Simensen Valde og Rebecca Olsen, sykepleiere ved Pro Sentret, dagens utfordringer med å gi helsetjenester til en svært mangfoldig pasientgruppe.

Pro Sentret er, i tillegg til Oslo kommunes tjenestetilbud for personer med prostitusjonserfaring, et nasjonalt kompetansesenter på prostitusjonsfeltet. Bjørg Norli gir et tilbakeblikk på etableringen, og hva kompetansesentret gjør i dag.

Sist i del I, gir Astrid Renland en historisk redegjørelse for hvordan Norges første interesseorganisasjon for personer som selger sex oppstod og Pro Sentrets rolle i det. Astrid er kriminolog og tok over som administrativ ansvarlig for PION i 2007.

Det har vært både uenighet og gnisninger i løpet av disse årene. Man kan vel kanskje si at samarbeidet har vært betinget av ekte søsterkjærlighet med vennskap, konflikter, konkurranse, krangler og sist, men ikke minst, tett politisk samarbeid gjennom 33 år (s. 71).

Del II er viet til brukerstemmer. Formen på disse tekstene varierer veldig: De to første er livsfortellingene til brukere med migrasjonserfaring, fortalt til Pro Sentrets feltarbeider Jose Rolf Colmenares Ranes. Begge disse tekstene er oversatt fra spansk. Brukerstemme nummer tre er en samtale med Heidi Hansen, erfaringskonsulent på Prindsen mottakssenter, om rus, sexsalg og rusfrihet. I Madelens fortelling får vi innblikk i 1990-tallets bordellmiljø i Oslo. Sist, men ikke minst, skriver pseudonymet «Hannah» om horestigma i «Tante Hannah er en hore».

Jeg legger lokk på den jeg er, verdiene mine, og tingene som engasjerer meg, fordi jeg vet at andres oppfattelse av meg endres i det øyeblikket sannheten kommer frem (s. 99).

 


Tusen takk til alle interne og eksterne bidragsytere til dette festskriftet!