I rapporten "Hva er jeg verdt? - Unges erfaring med salg og bytte av seksuelle tjenester" har Pro Sentret snakket med 190 personer i alderen 18-25 år, som har erfaring med å bytte eller selge seksuelle tjenester før de fylte 18 år. I arbeidet med kartleggingen har søkelyset vært på å besvare spørsmål som: Hvem er de? Hvorfor selger og bytter de sex? Hvordan preger dette dem? Hvilke hjelpebehov har de?

Det er gjennomført en anonym nettbasert spørreundersøkelse og semistrukturerte dybdeintervjuer. Hensikten var å få en større forståelse for hva ungdommene skulle ønske de visste før de begynte å selge sex, og hva slags hjelp og kunnskap de kunne trengt å få fra hjelpere. 41 % av informantene har aldri fortalt noen at de har solgt sex.

"Overordnet er det identifisert tre sentrale barrierer for å oppsøke hjelp: følelse av skam, manglende tillitt til hjelpere grunnet manglende kunnskap og fordommer mot personer med sexsalgserfaringer, og frykt for at foresatte eller barnevernet skal involveres. Skal en komme i posisjon til å bistå unge med sexsalgserfaring mens de fortsatt er unge, må disse barrierene brytes ned."

I denne rapporten får man innblikk i disse 190 informantene sine erfaringer og hva de skulle ønsket var på plass. Klikk her for å lese rapporten. (PDF, 2MB)