Innholdsfortegnelse
 

 • Forord – ny voldsundersøkelse
 • Sammendrag
 • 1. Innledning
  - 1.1. Ulike former for vold
  - 1.2. Kulturell forståelse av vold
  - 1.3. Hvordan oppleves det å utsettes for vold?
  - 1.4. Bakgrunnen for undersøkelsen: Prostitusjonsmarkedet i dag
  - 1.5. Økt fokus på prostitusjon og menneskehandel
  - 1.6. Kriminalisering av sexkjøp
  - 1.7. Kunnskap om voldsutsatthet i prostitusjon
  - 1.8. Kunnskap om voldsutsatthet i samfunnet
  - 1.9. Hovedfunn fra Pro Sentrets voldsundersøkelse 2008
 • 2. Metode
  - 2.1. Valg av framgangsmåte 
  - 2.2. Utvalg og representativitet 
  - 2.3. Gjennomføring
  - 2.4. Begreper
  - 2.5. Utfordringer knyttet til å tolke spørreskjemaene
  - 2.6. Underrapportering
  - 2.7. Etiske refleksjoner
  - 2.8. Analyse 
 • 3. ”Fordi mange menn dessverre betrakter oss som fritt vilt”
  - 3.1. Hva kvinnene er mest redd for
  - 3.2. Kvinnenes voldserfaringer i prostitusjon
  - 3.3. Kvinnenes voldserfaringer i prostitusjon siste år
  - 3.4. Hvilke faktorer gjør kvinner i prostitusjon særlig utsatt for vold?
  - 3.5. Kvinnenes erfaring med vold som ikke er knyttet til prostitusjon
  - 3.6. Hvilke faktorer gjør kvinner med prostitusjonserfaring særlig utsatt for vold som ikke er relatert til prostitusjon?
 • 4. ”Å leve vanlig i Estland kan være farligere enn å selge sex i Oslo” 
  - 4.1. Utsettes kvinner i prostitusjon for mer vold enn kvinner uten prostitusjonserfaring?
  - 4.2. Kvinner med og uten prostitusjonserfaring og deres voldsutsatthet
  - 4.3. Vold – en del av jobben?
  - 4.4. Holdningene versus erfaringene
 • 5. Konsekvenser av kriminalisering
  - 5.1. Utsattheten for vold vil endre seg
  - 5.2. Utsattheten for vold vil ikke endre seg
  - 5.3. Hva tror Pro Sentret? 
 • 6. Avslutning