Er du mellom 18 og 25? Solgte eller byttet du sex før du fylte 18? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Du kan besvare vår helt anonyme spørreundersøkelse her: SPØRREUNDERSØKELSE

Vi ser også etter informanter til dybdeintervjuer om samme tema. Les mer om det her.

Målet med spørreundersøkelsen og dybdeintervjuene er å få mer kunnskap om barn og unge som selger og bytter sex, slik at vi kan tilby bedre hjelp og støtte til denne gruppa.

Ta kontakt med spesialkonsulent Luca Dalen Espseth for mer informasjon.
 INFORMASJONSSKRIV DYBDEINTERVJUER – BARN OG UNGE SOM SELGER SEX

Vi søker informanter til dybdeintervjuer
 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i en undersøkelse som Pro Sentret i Oslo kommune utfører for å få mer innsikt i erfaringene til mennesker som har solgt eller byttet sex før de fylte 18 år.

Pro Sentret ser etter informanter som har erfaring med salg eller bytte av sex før de fylte 18 og som i dag er mellom 18-25 år gamle.

Under følger mer informasjon om hva deltagelse i prosjektet innebærer og hvordan vi vil håndtere den informasjonen du gir oss.

For å delta tar du kontakt med Luca Dalen Espseth
Du får et gavekort på 750 kr for å delta.

 

Formål

Målet med prosjektet er å få kunnskap om denne gruppen slik at Pro Sentret kan gi relevant og oppdatert informasjon når vi underviser hjelpeapparatet om denne tematikken. I tillegg ønsker vi å tilby relevante og gode tjenester til mennesker som selger eller bytter sex.

Vi vil snakke med deg som har erfaring med å selge eller bytte sex før du fylte 18. Om du selger og bytter i dag er ikke viktig. Vi vil vite hvordan du har det, hvordan du begynte å selge/bytte sex, hvilke plattformer og arenaer du kom i kontakt med de som ga deg goder/vederlag/betaling og hva du skulle ønske at de voksne rundt deg visste om salg og bytte av sex da du var ung.

Vi håper på å intervjue 10 personer med denne erfaringer og dataene vil inngå i en rapport om tematikken. I tillegg vil vi bruker det vi lærer av informantene til å utvikle foredrag, en veileder for voksne som jobber med ungdommer og generelt gjøre Pro Sentret bedre i stand til å jobbe med denne tematikken.

 

Hvem er ansvarlig for prosjektet?

Det er spesialkonsulent ved Pro Sentret Luca Dalen Espseth som gjennomfører prosjektet. Luca har selv erfaring med å selge sex før han fylte 18. Du kan bli intervjuet av ham eller en annen ansatt ved Pro Sentret. Dette kan vi avtale nærmere.

Det er leder ved Pro Sentret Bjørg Norli som er prosjektleder. Så er det direktør Guri Bergo i Velferdsetaten i Oslo kommune som har det overordnede ansvaret for prosjektet.

Intervjuet kan gjennomføres på Pro Sentret i Oslo, eller et sted der det passer deg. Det tas lydopptak og notater fra intervjuet.

 

Hva innebærer det for deg å delta?

Om du velger å delta i denne delen av prosjektet vil du bli kontaktet av Luca Dalen Espseth for å avtale et intervju. Intervjuet tar ca 45-60 minutter. Det blir gjort lydopptak av intervjuet. Du får et gavekort på 750 kr som takk for din deltagelse i prosjektet.

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Dataene du har oppgitt i spørreskjemaet vil ikke kobles til deg som person eller opplysninger du oppgir i dette intervjuet.

Fra det tidspunktet lydopptaket er slettet og oppsyingen du har bidratt med ikke lenger kan knyttes til deg på noen måte er det ikke lenger mulig å trekke seg fra prosjektet. Det skyldes at vi som utfører undersøkelsen da ikke lenger har noen mulighet til å vite hvilke data som er dine.

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Det blir gjort lydopptak av intervjuet. Etter at intervjuet er gjennomført vil Luca Dalen Espseth høre igjennom intervjuet og notere det som er relevant for prosjektet. Alle opplysninger som gjør deg identifiserbar blir fjernet. Lydfilen vil så bli slettet og notatet lagret på en sikker server.

Det er altså kun personen som intervjuer deg (Luca eller en annen ansatt på Pro Sentret) og Luca Dalen Espseth som på noe tidspunkt har tilgang til intervjuet ditt.

Ingen deltakere vil kunne gjenkjennes i publikasjoner.

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Planlagt prosjektslutt er 31.12.2023 og etter dette skal alle personopplysninger være slettet. Lydfiler og andre identifiserbare data slettes underveis i prosjektet. Det vil gå ca fire uker fra du delta i prosjektet til lydfil og andre identifiserbare data er slettet.

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra Oslo kommune har Personverntjenester vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

 

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • få slettet personopplysninger om deg,
  • få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

 

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: Luca Dalen Espseth eller Bjørg Norli

Du kan også kontakte personvernombudet i Oslo Kommune, Morten Haug Frøyen, om du har ytterlige spørsmål.

Hvis du har spørsmål knyttet til Personverntjenester sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med: Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør på e-post eller på telefon.